Перші кроки у вивченні української як іноземної…

Прагнення України інтегруватися у світову спільноту робить її більш відкритою для політичних, економічних та культурних взаємин з різними країнами світу. З метою прискорення процесів адаптації вітчизняної науки і культури до глобальних економічних і соціальних моделей, наша держава делегує своїх фахівців до кращих світових навчальних закладів та дослідницьких центрів.

В той же час і Україна приймає у себе іноземних громадян з аналогічною метою, частина яких це – студенти вищих навчальних закладів. Так, нині відповідно до міжнародних угод про співробітництво в галузі освіти, близько 50 тисяч іноземних студентів навчаються у понад 226 вищих навчальних закладах України. Найбільшим попитом користуються серед іноземних студентів такі спеціальності, як психологія, соціологія, міжнародні відносини, журналістика, філологія, генетика, медицина, кібернетика. 
Сталий і доволі високий попит на українську вищу освіту останніми роками забезпечується не тільки міжнародно визнаним науково-педагогічним потенціалом наших вищих навчальних закладів, але і значним покращенням соціально-побутових умов для студентів провідних університетів України.
Процес адаптації вищої освіти України до вимог Болонського процесу дозволяє вітчизняним вищим навчальним закладам стрімко наближатися до європейських освітніх стандартів. І, як наслідок, отримати в Україні якісну вищу освіту. 
Зростання кількості іноземних студентів, які навчаються в нашій країні, це не лише підвищення іміджу держави у світі, а і суттєві інвестиції в економіку України, в першу чергу в освіту і науку.
В той же час, необхідною умовою для навчання іноземних громадян в українських ВНЗ є відповідний рівень володіння ними українською мовою.
Набуття іноземцями достатнього рівня володіння ними українською мовою забезпечується на підготовчих відділеннях вищих навчальних закладів. 
Проблемі підвищення рівня та якості підготовки іноземних студентів до вступу у вітчизняні вищі навчальні останні роки приділялася значна увага Міністерства освіти і науки України і Державної акредитаційної комісії.
Зокрема наголошувалось, що рівень володіння українською мовою випускників підготовчих відділень має бути достатнім для безперешкодного засвоєння програм навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах. Міністр освіти і науки України І.Вакарчук підкреслював, що ліцензії на здійснення довузівської підготовки отримають лише ті виші, які повністю виконають вимоги наказу Міносвіти щодо обсягів вивчення української мови іноземними студентами. 
Весь навчальний процес на підготовчому відділенні має бути направлений на забезпечення повної адаптації іноземних студентів до нових етнокультурних і лінгвістичних ситуацій, які можуть виникати в процесі вивчення іноземцями профільних дисциплін. Тільки достатній ступінь володіння українською мовою дозволить іноземному студенту в повній мірі засвоїти програми фахових дисциплін.
Зважаючи на важливість поставлених завдань, Міністерством освіти і науки України було відкрито спеціалізацію «Українська мова як іноземна».
Разом з тим, викладання української мови іноземним студентам має значну кількість проблем, зумовлених низкою чинників, серед яких недостатня розробленість методики викладання української мови як іноземної, невідповідність кількості та якості підручників з української мови для іноземців потребам навчання. Але основна проблема – це проблема підготовки фахівців. Викладачі української мови, як правило, не мають досвіду роботи з іноземцями, а мовники, що працюють з іноземними студентами, мають освіту в галузі методики викладання російської мови і недостатньо володіють українською. 
За підтримки Українського державного центру міжнародної освіти України Міністерства освіти і науки України вирішення цієї проблеми взяв на себе Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, що і стало для нього одним із пріоритетів в роботі. На порозі свого 175-річчя цей вищий навчальний заклад для підготовки вчительських кадрів зробив ще один вагомий внесок до подальшого розвитку національної системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Колектив Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П.Драгоманова в творчій співпраці з професорсько-викладацьким складом Інституту української філології організували широкий спектр заходів щодо вивчення українського слова, а також поглиблення вже набутих знань і навичок з сучасної української літературної мови та методики викладання української як іноземної. З вересня 2009 року Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П.Драгоманова розпочав проведення курсів для викладачів вищих навчальних закладів з української мови як іноземної. Першими слухачами курсів стали викладачі Сумського державного університету та Одеського державного екологічного університету. Слухачі навчалися за програмами підвищення кваліфікації з української мови як іноземної, складеними філологами-науковцями та викладачами-практиками Інституту української філології. Розроблені програми науково продумані й обґрунтовані, передбачають не лише підвищення рівня володіння державною мовою, методикою викладання, а й популяризацію української культури, українських традицій, що спонукає до розвитку патріотичних почуттів, формування цілісної духовної особистості. Для ефективного вивчення мови програмою курсів передбачено використання лінгафонного кабінету, підручників з української мови кращих філологів України, початковий фонетичний курс української мови, який складається з підручника, аудіокасет, компакт-дисків, використання дидактичних матеріалів, першоджерел: твори відомих українських письменників, матеріали з історії України, української культури, газетні та журнальні публікації. Під час проведення курсів були організовані навчальні екскурсії по місту, в музеї, а також дискусії в україномовній аудиторії. До викладання курсу були запрошені висококваліфіковані фахівці Інституту української філології: академік Л.І. Мацько, професор А.В. Висоцький, доцент С.В. Соколова. Таке спілкування дало можливість слухачам оволодіти словом так, щоб воно викликало повагу, а отримані знання допомагали у роботі не лише з українською аудиторією, а й з іноземцями. 
За два тижні плідної роботи слухачі ознайомилися з досвідом практичної діяльності провідних філологів України, обмінялися власним досвідом, скористалися найновішою літературою бібліотек НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Києва та України. Це дало їм можливість під час заліку продемонструвати свій високий науково-методичний рівень фахової підготовки: курсанти репрезентували гарне українське мовлення, продемонстрували комунікативну компетенцію, риторичну майстерність із урахуванням найкращих українських освітніх традицій.
Перший досвід роботи на шляху організації підвищення кваліфікації за програмою «Українська мова як іноземна» дозволяє колективу Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації спланувати на перспективу подальшу роботу у напрямку поліпшення загального процесу підготовки іноземних студентів і, в той же час, дійти певних висновків й виявити ефективні підходи для вирішення проблем, що постали. Це в першу чергу:
1. Недостатньо розроблена методика викладання. Методика викладання української мови як іноземної тілько-но створюється, тому найважливішим є визначення методологічних засад саме української мови як іноземної.
2. Найслабшим ланцюжком процесу вивчення української мови як іноземної є відсутність достатньої кількості підручників, які б відповідали сучасним вимогам викладання. Отже, програми і проекти для наукового та методичного забезпечення вивчення української мови як іноземної, що підтримуються Міністерством освіти і науки України, мають передбачити написання підручників з української мови як іноземної найвищої якості та необхідної кількості.
3. Сучасне вивчення української мови іноземними студентами вимагає використання інформаційних технологій, а саме розробку та впровадження електронних підручників, створення різноманітних педагогічних програмних засобів: мультимедійних навчальних програм, електронних словників, довідників тощо.
4. Для вирішення проблеми оптимізації та інтенсифікації процесу навчання іноземних студентів бажано започаткувати щорічні науково-практичні конференції, круглі столи з питань викладання дисципліни «Українська мова як іноземна».
 

Володимир Ісаєнко
доктор біологічних наук, професор
директор Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
 
   

Контакти  

 

Дирекція

+38(098)927-48-48
+38(044)235-95-89

Приймальна комісія

+38(098)927-48-48
+38(044)230-92-87

 

nnippk@npu.edu.ua

   

Науково-методична рада  

   

Вчена рада  

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти