Історія інституту

Післядипломна освіта в НПУ імені М.П. Драгоманова розпочинає свою історію з 1974 року, коли в Київському державному педагогічному інституті імені М. Горького було створено факультет підвищення кваліфікації на чолі з деканом, доктором філологічних наук, професором Кононенком В.І. В різні роки цей підрозділ у зв’язку зі змінами законодавства зазнавав структурних змін, очолювали його також доцент Власенко В.І., доктор педагогічних наук, професор Шпак О.Т., старший викладач Кравчук М.І. До 1991 р. факультет мав державне замовлення на підвищення кваліфікації учителів, директорів шкіл, викладачів з усього СРСР і успішно та якісно його виконував. Після створення в кожному обласному центрі Інститутів післядипломної педагогічної освіти, а в Києві Університету імені Б. Грінченка на базі міських курсів підвищення кваліфікації учителів та Університету менеджменту освіти НАПН України, в Білій Церкві Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти через перерозподіл коштів на новостворені структури факультет припинив надання послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за бюджетні кошти. Його з 1991 року було перейменовано на факультет післядипломної освіти, а з 2002 року − відділ другої вищої освіти (завідувачка професор Лисянська Т.М.) Інституту дистанційного навчання, який очолював доктор фізико-математичних наук, професор Кудін А.П.

19 червня 2008 рокурішенням Вченої ради було організованоІнститут перепідготовки та підвищення кваліфікації на чолі з доктором біологічних наук, професором Ісаєнком В.М. Інститут здійснював перепідготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів та надавав освітні послуги з підвищення кваліфікації переважно за кошти юридичних і фізичних осіб. Основні надходження коштів забезпечувала саме перепідготовка за ОР «спеціаліст», яка була скасована з 2017 р. відповідно до Закону України «Про вищу освіту». В Інституті щорічно навчалося до 2000 слухачів, серед них до 200 за денною формою навчання, решта – за заочною.

З 2015 р. Інститут було реорганізовано у факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації, а з вересня 2017 р. в Навчально-науковий інститут неперевної освіти. З вересня 2016 р. очолює цей структурний підрозділ доктор педагогічних наук, профессор, заслужений працівник освіти України, президент Малої Академії наук учнівської молоді Київщини Сергієнко В.П.

У складі Інституту функціонують кафедри, центри, лабораторії, відділення:

  • кафедра освіти дорослих - завідувач – доктор історичних наук, професор Головко М.Л. 3 2018 р. – доктор педагогічних наук, професор Слабко В.М.,

  • кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті - завідувач – доктор філософських наук, професор Нестеренко Г.О.,

  • кафедра педагогічної творчості - завідувач – доктор педагогічних наук, професор Гузій Н.В.,

а також Навчально-методичний центр інноваційних технологій в освіті впродовж життя, лабораторія інформаційно-комунікаційних технологій, відділення підвищення кваліфікації учителів, відділення перепідготовки кадрів з вищою освітою, відділення додаткової вищої освіти для студентів (паралельне навчання).

Інститут налагодив співробітництво з питань перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів із Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Верховним Судом України, Інститутом підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, Київським міським та Київським обласним центрами зайнятості, Державною екологічною академією післядипломної освіти, Міністерством екології та природних ресурсів України, Всеукраїнським центром професійної реабілітації інвалідів, Асоціацією психіатрів України, Асоціацією психоаналітиків та психотерапевтів України, Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту, громадськими організаціями тощо.

З метою підвищення ролі Інституту на міжнародному ринку надання послуг у галузі міжнародної післядипломної освіти було підписано угоди про співробітництво з університетами Бельгії, Польщі, Болгарії, Словаччини, міністерствами і відомствами Гани, Нігерії, інших країн світу. Постійно проводяться Міжнародні конференції з актуальних проблем неперервної освіти, науковці Інституту проходять стажування в університетах Європейського Союзу.

Наукові досягнення викладачів Інституту мають міжнародне визнання у виконаних ними проектах. Координаторами міжнародних проектів у різні роки були професор Сергієнко В.П. – проект за програмою Європейського Союзу ТЕМПУС-IV «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС»; професор Нестеренко Г.О. - спільний європейський проект TEMPUS IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями»; професор Рідей Н.М. – проект 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «QANTUS – Qualifications Framework for Environmental Science of Ukrainian Universities (Рамка кваліфікації в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів) та ін.

Колектив Інституту є членом проектної команди ТЕМПУС «Східне партнерство в педагогічних інноваціях в інклюзивній освіті». Проект сприяє здійсненню реформ у галузі спеціальної освіти, формуванню позитивної суспільної думки відносно інклюзивної освіти. Проект виконується відповідно до Декларації ООН з прав людини, Конвенції ООН про права дитини, Конвенції ООН про права інвалідів. Також колектив Інституту є співвиконавцем проекту НАТО з надання наукових та освітніх послуг в контексті євроінтеграції України за напрямом «Підвищення кваліфікації державних службовців». Кінцевий результат передбачає мовну підготовку держслужбовців з професійним спрямуванням та володіння ними основами законодавства із запобігання корупції у різних сферах діяльності.

Науковці Інституту постійно перемагають у конкурсах науково-дослідних робіт МОН України за актуальною тематикою, зокрема: «Акмеологічні засади професійної підготовки освітянських кадрів у системі неперервної педагогічної освіти» (науковий керівник професор Гузій Н.В.); «Теоретичні та методичні основи формування системи післядипломної освіти на засадах сталого розвитку» (науковий керівник професор Рідей Н.М.); «Інформаційно-аналітична система самооцінювання освітньої діяльності педагогічного університету» (науковий керівник професор Сергієнко В.П.); «Хмаро орієнтоване середовище навчання майбутніх учителів» (науковий керівник професор Сергієнко В.П.), «Модернізація системи підвищення кваліфікації учителів в контексті реалізації концепції нової української школи» (науковий керівник професор Сергієнко В.П.). Виконання міжнародних і національних проектів сприяло створенню сучасної матеріально-технічної бази підрозділу та активізації наукової діяльності. За останні роки науково-педагогічними працівниками Інституту підготовлено 10 докторів наук, 18 кандидатів, навчання проходять 3 докторанти та 7 аспірантів. Інститут займає призові місця серед інших підрозділів університету за підсумками науково-педагогічної діяльності.

Через відміну перепідготовки фахівців за програмами другої вищої освіти колектив змушений був обрати як пріоритетний напрям діяльності підвищення кваліфікації фахівців різних галузей народного господарства, відомчих структур, педагогічних працівників в умовах нерівноправної конкуренції з вище згаданими закладами з бюджетним фінансуванням. Навіть в цих складних умовах завдяки високій якості навчально-виховного процесу лише протягом 2017 року кваліфікацію за кошти фізичних і юридичних осіб підвищили 4261 особа, з них співробітники та судді Верховного Суду – 70 осіб, практичні психологи МВС України – 36 осіб, державні службовці – 979 осіб, працівники Секретаріату кабінету міністрів України – 71 особа, викладачі вищих навчальних закладів − 120 осіб, безробітні м. Києва та Київської області – 3075 осіб.

А з вересня 2018 р. зусиллями колективу Інституту відновлено на системній основі підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників закладів загальної середньої освіти і дошкільної за замовленням управлінь освіти. Постанова Кабінету Міністрів України № 800 від 21 серпня 2019 р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» має сприяти рівноправності усіх структур з надання цих послуг завдяки праву вибору педагогічним працівником місця і форми підвищення кваліфікації.

Навчальний процес з розвитку фахового рівня громадян, поглиблення й оновлення їх професійних знань та умінь в умовах високотехнологічного інформаційного суспільства забезпечують понад 250 висококваліфікованих викладачів, з них 50 професорів, докторів наук, 180 доцентів, кандидатів наук, 20 старших викладачів, асистентів Інституту та факультетів університету, зокрема: академіки, члени-кореспонденти різних академій наук, професори – Бондар В. І., Жалдак М. І., Мацько Л.І., Шут М.І., Падалка О. С., Андрусишин Б. І., Бех В.П., Висоцький А.В., Горбачук І.Т., Сергієнко В.П., Слабко В.М. та інші. З них заслужених працівників різних галузей освіти і науки – 25 осіб. Заняття проводять автори більшості шкільних підручників, освітніх стандартів, учителі-новатори, працівники закладів позашкільної освіти, переможці різноманітних конкурсів, лауреати Державних, міжнародних та інших премій, акредитовані МОН України тренери-науковці та ін.

Адреса:

01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімн. 105 (дирекція)

Тел. (044) 288-25-58, (098) 927-48-48

E-mail: nnippk@npu.edu.ua

inst

  Колектив Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації

   

Контакти  

 

Дирекція

+38(098)927-48-48
+38(044)235-95-89

Приймальна комісія

+38(098)927-48-48
+38(044)230-92-87

 

nnippk@npu.edu.ua

   

Науково-методична рада  

   

Вчена рада  

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти