photo_2019-06-25_14-48-17.jpgstem-sokrat4.jpg

 

На кафедрі освіти дорослих Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації Українського державного університету імені Михайла Драгоманова функціонує навчальна лабораторія “Інформаційно-комунікаційних технологій” Навчально-методичного центру “Інноваційних технологій в освіті впродовж життя”. Створення лабораторії відбувалося в рамках проекту Європейського Союзу TEMPUS Inovest та покликане підняти рівень освіти на новий рівень за допомогою новітніх інформаційно - комунікаційних технологій. Лабораторія забезпечена сучасним обладнанням для проведення різнопланових теоретичних та практичних робіт з використанням інтерактивного спеціалізованого комп’ютерного апаратного та програмного забезпечення. 

Загальні положення

1.1. Навчальна лабораторія інформаційно-комунікаційних технологій (далі –Лабораторія) створена на базі Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації Українського державного університету імені Михайла Драгоманова з метою впровадження в освітній процес сучасних досягнень в галузі інформаційних технологій.

1.2. Лабораторія здійснює роботу на основі раціонального поєднання традиційних технологій організації і проведення освітньо-виховного процесу у вищі з науковими дослідженнями.

1.3. Лабораторія забезпечує реалізацію освітнього процесу для здобувачів вищої освіти та слухачів курсів, бере участь в організації наукової роботи здобувачів вищої освіти, викладачів та аспірантів.

1.4. Лабораторія сприяє формуванню і утвердженню особистісно орієнтованої розвивальної освіти, є експериментальним майданчиком для підготовки високопрофесійних фахівців.

1.5. У своїй роботі Лабораторія керується законодавством України, Статутом Університету, діючими нормативними документами, правилами внутрішнього розпорядку та цим положенням.

2. Завдання і функції Лабораторії

2.1. Завданнями Лабораторії є:

• Створення інформаційного забезпечення діяльності з викладання навчальних дисциплін, які читаються викладачами кафедри та підтримка сайту університету.

• Організація і проведення наукової роботи бакалаврами, магістрантами, аспірантами, докторантами, пов’язаної з використанням сучасних інформаційних технологій навчання;

• Створення сучасних технічних засобів, зокрема мультимедійних для підтримки педагогічних технологій тестового контролю навчальних досягнень студентів і слухачів;

• Створення електронної бібліотеки підручників та посібників з дисциплін, які читаються на кафедрі та на різних платформах;

• Використання електронних засобів навчання на лекційних, семінарських та практичних заняттях. 2.2. Лабораторія має право:

• Визначати форми, методи та засоби роботи, що проводиться за відповідним планом;

• Розробляти та впроваджувати власні програми наукової і науково-методичної діяльності в галузі сучасних інформаційних технологій.

Структура і управління Лабораторією

3.1. Структура Лабораторії та її зміни затверджуються ректором Університету.

3.2. Завідувач лабораторії призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора Університету.

3.3. Управління Лабораторією здійснюється завідувачем кафедри через завідувача лабораторії та старшого лаборанта.

Організація діяльності Лабораторії

4.1. Лабораторія має право:

• Одержувати в установленому порядку всі необхідні для роботи документи Університету;

• Визначати завдання, спрямовані на удосконалення освітнього процесу;

• Брати участь у конкурсах наукових робіт студентів та аспірантів, молодих науковців.

4.2. Зміст науково-дослідної, навчальної та методичної роботи Лабораторії визначається керівництвом кафедри освіти дорослих, її членами та керівництвом інституту.

4.3. За результатами діяльності організовується розроблення та видавництво монографій, посібників, збірників, рекомендацій, статей, тез.

4.4. Науково-дослідна, навчальна та методична робота Лабораторії здійснюється в напрямах: - розроблення, апробація та впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес; - визначення оптимальних шляхів застосування сучасних інформаційних технологій в освітній процес.

Майнові відносини та фінансування діяльності Лабораторії

5.1. Фінансування діяльності Лабораторії та її матеріально-технічне забезпечення здійснюється шляхом фінансування із загального та спеціального фондів держбюджету за статтями, передбаченими на навчальну діяльність; за рахунок добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, спонсорської допомоги, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.2. Лабораторія з метою забезпечення своєї діяльності користується приміщеннями, обладнанням, інвентарем та іншим майном кафедр Факультету математики, інформатики та фізики, що знаходиться на балансі Університету.

6. Внесення змін до положення

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Вченою радою Університету відповідно до чинного законодавства.

7. Реорганізація і ліквідація Лабораторії

7.1. Реорганізація або ліквідація Лабораторії здійснюється за рішенням Вченої ради Університету відповідно до чинного законодавства України

Напрямки діяльності Лабораторії:

  • розробка основних, новітніх концепцій та технологій дистанційного навчання;
  • вивчення, узагальнення та застосування у практичній підготовці фахівців сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
  • аналіз досвіду діяльності зарубіжних та вітчизняних закладів дистанційного навчання та створення на їх основі відповідно нової, вдосконаленої системи навчання.

Серед можливостей лабораторії:

• Сучасне комп'ютерне та мультимедійне обладнання;

• Обладнання для проведення навчальних дослідів по оцінці психо-фізіологічного стану людини та інтерактивні тренажери для покращення психо-фізіологічної рівноваги;

• Обладнання для проведення вимірювань екологічних параметрів навколишнього середовища, які мають вплив на учнів та викладачів у процесі занять;

• Логічні та психологічні інтерактивні тренажери для дітей.

Упродовж 2023 року за допомогою лабораторії було організовано навчання майже 2 000 слухачів курсів,  а також 283 особи навчалися за магістерськими програмами, такими як:

– 011 Освітні вимірювання та моніторинг якості освіти;

– 012 Дошкільна освіта;

– 013 Початкова освіта;

– 014 Середня освіта (Історія);

– 014 Середня освіта (Українська мова і література, зарубіжна література);

– 053 Психологія (Лубни),

серед яких 165 осіб заочної форми навчання і 118 – дистанційної.

За допомогою лабораторії впроваджено підготовчі курси для вступу до магістратури – підготовка до Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) і єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

Упродовж звітного періоду у лабораторії здійснювалося навчання за:

– 17 базовими програмами підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників закладів освіти;

– 17 програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

– 12 програмами для навчання державних службовців за окремими модулями обсягом від 6 до 60 годин.

Програми містили тренінги, вебінари та майстер-класи, які проводилися з урахуванням міжнародних практик викладання, інноваційних технологій навчання, конструювання тестів, впровадження технологій STEM- і STEAM-освіти, психологічної підтримки учасників освітнього процесу із застосуванням засобів інформаційних та цифрових технологій на різних ресурсах та платформах в інтегрованому інформаційно-освітньому середовищі ЗВО.

Лабораторія сприяє функціонуванню аспірантури і докторантури за спеціальністю 01 Освіта/Педагогіка (011 Освітні, педагогічні науки), де навчається 3 докторанти і 16 аспірантів.

На базі лабораторії упродовж 2020-2023 років було проведено більше 10 попередніх захистів кандидатських, докторських дисертацій та попередніх захистів на здобуття ступеня доктора філософії. Під керівництвом професорів кафедри Барановської Л. В., Рідей Н. М., Сергієнка В. П., Слабка В. М. було захищено 4 докторські та 4 кандидатських дисертації та 1 дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.

Лабораторія приймає участь у наукових дослідженях, тісну співпрацю з партнерами по міжнародних проєктах за програмою ТЕМПУС щодо подальшого впровадження їх результатів, організації міжнародних форумів, стажувань, відкритих лекцій з авторських курсів провідних учених, тематичних ворк-шопів, семінарів; а також розвивається двобічне та багатобічне партнерство зі стейкхолдерами. Наразі маємо понад 350 угод про співпрацю з освітніми закладами та установами.

Лабораторія сприяє впровадженню результатів раніше виконаних науковцями кафедри міжнародних проєктів та проєктів МОН України, зокрема: 

  • «Хмаро орієнтовані системи навчання майбутніх учителів», науковий керівник – проф. В. П. Сергієнко
  • «Модернізація системи підвищення кваліфікації вчителів на засадах концепції нової української школи», науковий керівник – проф. В. П. Сергієнко.
  • Створення когнітивного онтологічного середовища «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю», науковий керівник – проф. М. М. Марусинець.
  • «Освітня політика якості й безпеки життєдіяльності соціокультурних форм для сталого розвитку України», науковий керівник – проф. Н. М. Рідей.

Лабораторія постійно бере участь у підготовці до Національних конкурсів науково-дослідних робіт і МОН України.

Було подано, проте, на жаль, не пройшли проєкти:

– “Методологічні основи формування системи неперервної підготовки майбутніх докторів філософії (PhD) для екологічно сталого розвитку” (керівник – проф. В. М. Слабко);

– “Підтримка досліджень провідних і молодих учених” під егідою Національного фонду досліджень України мегапроєкт “Інтегрована система навчання впродовж життя вчителів природничо-математичних предметів в інформаційному суспільстві” (керівник –  професор В. П. Сергієнко).

Головний напрям розвитку лабораторії – це подальше розгортання дистанційних технологій із сучасним змістовим наповненням шляхом створення порталу управління знаннями, як сучасного відкритого освітнього середовища, експериментально-лабораторної бази навчання впродовж життя фахівців.

Продовження інформатизації та цифровізації усіх напрямів освітньої діяльності лабораторії, зокрема з використанням мнемотехніки та інфографіки, карт знань, Інтернету речей, робототехніки, штучного інтелекту, технологій віртуальної та доповненої реальності.

Подальше впровадження лабораторії спільно з МАН України інноваційних програм STEM і STEAM-орієнтованого навчання, зокрема з підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти.

Організація міжнародних форумів, стажувань, відкритих лекцій з авторських курсів провідних учених, тематичних ворк-шопів, семінарів тощо.

Продовження роботи Міжнародної мистецької школи-хабу у лабораторії з проведення  тренінгів і довготривалої курсової підготовки педагогічних працівників, а також учасників бойових дій, внутрішньо переселених осіб. 

Поглиблення наукових досліджень у лабораторії з проблем освіти дорослих впродовж життя для сталого розвитку шляхом ширшого залучення молодих учених через докторантуру і аспірантуру, а також інтенсифікації  впровадження їх результатів.

Моніторинг відповідності викладачів ліцензійним вимогам, пожвавлення наукової діяльності у журналах SCOPUS, Web of Sciences та фахових журналах категорії Б; здійснення організаційних і методичних заходів з метою збільшення цитування їхніх наукових праць.

На найближчі два три роки-  планується оновлення програмного та апаратного забезпечення. Набір студентів і слухачів відбувається завдяки рекламній діяльності лабораторії з використанням інструментів цифрового маркетингу.  За 2023 рік забезпечено зростання набору у 1.5 разів. Прогнозується зростання і у 2024 році.

Постійно відбувається висвітлення діяльності лабораторії та усіх підрозділів на сайті Інституту і на сторінці у Фей.

Освітній процес в Інституті здійснювався безперебійно завдяки створеному в рамках виконання проєкту МОН України відкритому інтегрованому освітньому середовищу впровадження, якого здійснювалося лабораторією. Такий багатоцільовий, динамічний навчально-методичний комплекс з впровадженням нових цифрових рішень забезпечує ефективну реалізацію очної, заочної, змішаної форм навчання, а також можливість побудови студентом або слухачем власної траєкторії навчальної діяльності в режимі 24*7 з максимальним наближенням віртуального і реального.

Завідувач лабораторії: Джурляк Андрій Володимирович.

PXL 20221016 103215047.MP 1

В 2019 закінчив Кам'янець-Подільський індустріальний коледж на спеціальності "Інжнерія програмного забезпечення".

В 2022 закінчив  УДУ імені Михайла Драгоманова на спеціальності "Інжнерія програмного забезпечення".

В 2024 закінчив  УДУ імені Михайла Драгоманова на спеціальності "Комп'ютерні науки"

З 2023 року займає посаду завідувача лабораторії "ІКТ" кафедри освіти дорослих УДУ імені Михайла Драгоманова.

 

ПОЛОЖЕННЯ  про лабораторію інформаційно-комунікаційних технологій  Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації 

Посадова інструкція завідувача лабораторії кафедри дорослих

ПОЛОЖЕННЯ  про лабораторію інформаційно-комунікаційних технологій  Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації затверджено

 

   

Контакти  

 

Дирекція

+38(098)927-48-48
+38(044)235-95-89

Приймальна комісія

+38(098)927-48-48
+38(044)230-92-87

 

nnippk@npu.edu.ua

   

Науково-методична рада  

   

Вчена рада  

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти